Sweet Potato Vine Ipomoea batatas Green

$26

Size: 1-2 ft.